Trang chủ Giới thiệu

Lịch sử hình thành

01/01/2010

2003
 • Ban Quản lý cạnh tranh được thành lập trực thuộc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

2004

 • Cục Quản lý cạnh tranh Việt Nam được thành lập trực thuộc Bộ Thương mại dựa trên nền tảng của Ban Quản lý cạnh tranh.
 • Ngày 3/12/2004, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI, Luật Cạnh tranh được thông qua bởi Quốc hội.

2005

 • Ngày 01/7/2005, Luật Cạnh tranh chính thức có hiệu lực.

2006

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2006/NĐ-CP về các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

2007

 • Cục Quản lý cạnh tranh bắt đầu điều tra vụ việc chống cạnh tranh đầu tiên.
 • Cục Quản lý cạnh tranh thành lập một văn phòng chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2008

 • Trung tâm Thông tin cạnh tranh thành lập

2009

 • Cục Quản lý cạnh tranh thành lập một văn phòng chi nhánh ở Thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Đào tạo điều tra viên.

2011

 • Từ ngày 01/7/2011, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức có hiệu lực thi hành

2013

 • Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 848/QĐ-BCT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

2017

 • Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BCT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.
2023
 • Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.