Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
75/2019/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh 17/11/2020
58/2020/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh 12/06/2020
35/2020/NĐ-CP Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020 24/03/2020
23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh (2018) 12/06/2018
71/2014/NĐ-CP Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế cho Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ 21/07/2014
95/2012/NĐ-CP Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 12/11/2012
20/2006/QĐ-BTM Quyết định số 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ngày 17/05/2006 về việc ban hành các mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 17/05/2006
05/2006/NĐ-CP Nghị định số 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh 09/01/2006
116/2005/NĐ-CP Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005
119/2011/NĐ-CP Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005