Trang chủ Tin tức

Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được ban hành

28/06/2024 - Quyết định số 07⁄2024⁄QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được ban hành

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Theo đó, Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bao gồm 08 nhóm sau:

- Cung cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt;

- Cung cấp nước sinh hoạt;

- Truyền hình trả tiền;

- Dịch vụ viễn thông di động mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy nhập Internet);

- Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ truy nhập Internet);

- Vận chuyển hành khách đường hàng không;

- Vận chuyển hành khách đường sắt;

- Mua bán căn hộ chung cư.

Như vậy, từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc 08 nhóm nêu trên có sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với người tiêu dùng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được công khai, áp dụng đối với người tiêu dùng trước ngày Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp được quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, cụ thể:

- Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và công khai để phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trước ngày 31/12/2024;

- Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định của pháp luật tại thời điểm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trước ngày 31/12/2024.

Nguồn: Hợp Đồng Mẫu

Sự kiện