Trang chủ Tin tức

Bộ Công Thương gửi Công văn thông báo các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

28/06/2024 - Bộ Công Thương gửi Công văn thông báo các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 01⁄7⁄2024 cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4498/BCT-CT về các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Tại Công văn số 4498/BCT-CT nêu trên, Bộ Công Thương thông báo về việc từ ngày 01/7/2024, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có hiệu lực thi hành. Vì vậy, để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023:

1. Nghiên cứu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg nêu trên và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Hoàn thành việc đăng ký hoặc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với lĩnh vực kinh doanhthuộc Danh mục phải đăng ký theo quy định tại Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg. Trình tự, thủ tục và mẫu đơn đăng ký được quy định tại Nghị định số 55/2024/NĐ-CP.

3. Đối với hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được công khai, áp dụng đối với người tiêu dùng trước ngày Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp được quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, cụ thể:

- Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và công khai để phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trước ngày 31/12/2024;

- Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định của pháp luật tại thời điểm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trước ngày 31/12/2024.

Nguồn: Hợp Đồng Mẫu

Sự kiện